Zasady przetwarzania informacji

Informacja o przetwarzaniu danych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH SŁUCHACZY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), JAGO Ośrodek Nauczania Języków Obcych Sp. z o.o. informuje, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (a także danych osobowych Twojego dziecka jeżeli to ono będzie korzystać ze świadczonych przez nas usług edukacyjnych) jest JAGO Ośrodek Nauczania Języków Obcych Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra, nr NIP: 9730940499, nr KRS: 0000313717, kapitał zakładowy – 50.000,00 zł (zwana dalej Administratorem).
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz w celu skorzystania z praw przysługujących w związku z ich przetwarzaniem możesz kontaktować się pisemnie pod adresem ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra lub mailowo pod adresem .
 3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO). Jeżeli wyrazisz na to zgodę, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w celach marketingowych i handlowych swoich i swoich zaufanych partnerów (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a RODO). Dane osobowe mogą być również przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak tworzenie statystyk, raportów i analiz, rozwój oferty edukacyjnej, obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO). Administrator może również przetwarzać dane osobowe w celu realizacji obowiązków prawnych np. w zakresie księgowości (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit c RODO).
 4. Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi z zakresu IT, księgowości i kadr. Przetwarzają one dane osobowe wyłącznie na podstawie umów z Administratorem i zgodnie z jego poleceniami.
 5. Twoje zdane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres trwania umowy. Po zakończeniu umowy Twoje dane będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności w zakresie obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej. Jeżeli przetwarzamy dane w oparciu o Twoją zgodę będą one przetwarzane do momentu jej wycofania.
 6. Obecnie Administrator nie przekazuje danych osobowych do krajów trzecich i organizacji międzynarodowych. Administrator może w przyszłości zdecydować się przekazać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy wyłącznie w zakresie w jakim zezwala na to prawo i z zastosowaniem odpowiednich środków gwarantujących ochronę danych. 
 7. Twoje dane osobowe nie są profilowane.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych masz prawo do dostępu do swoich danych, do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia danych. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej cofnięcia w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na Twoją szczególną sytuację. W celu realizacji powyższych praw skontaktuj się z Administratorem.
 9. Jeżeli uważasz, że Twoje dane przetwarzane są z naruszeniem przepisów o ochronie danych, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Jeżeli Twoje dane przetwarzanie są na podstawie Twojej zgody, ich podanie jest całkowicie dobrowolne i nie wpływa na zawarcie umowy. 
   

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), JAGO Ośrodek Nauczania Języków Obcych Sp. z o.o. informuje, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest JAGO Ośrodek Nauczania Języków Obcych Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra, nr NIP: 9730940499, nr KRS: 0000313717, kapitał zakładowy 50.000,00 zł (zwana dalej Administratorem).
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, oraz w celu skorzystania z praw przysługujących w związku z ich przetwarzaniem, możesz kontaktować się pisemnie pod adresem ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra lub mailowo pod adresem .
 3. Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w następujących celach: 
  a) w celu wysyłania informacji marketingowych i handlowych, zarówno własnych jak i swoich zaufanych partnerów np. w formie newslettera, na podstawie Twojej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a RODO),
  b) w celu wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy np. w celu przeprowadzenia testu poziomującego oraz przygotowania oferty kursu językowego w odpowiedzi na wysłany formularz zgłoszeniowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO),
  c) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak tworzenie statystyk, raportów i analiz, rozwój oferty edukacyjnej, marketing własny, prowadzenie komunikacji dotyczącej prowadzonej działalności, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 4. Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi z zakresu IT i księgowości. Przetwarzają one dane osobowe wyłącznie na podstawie umów z Administratorem i zgodnie z jego poleceniami.
 5. Twoje zdane osobowe będą przetwarzane przez 90 dni od dnia wysłania ankiety zgłoszeniowej. Jeżeli Administrator przetwarza dane w oparciu o Twoją zgodę na wysyłanie informacji marketingowych i handlowych, będą one przetwarzane do momentu jej wycofania.
 6. Obecnie Administrator nie przekazuje danych osobowych do krajów trzecich i organizacji międzynarodowych. Administrator może w przyszłości zdecydować się przekazać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy, wyłącznie w zakresie, w jakim zezwala na to prawo i z zastosowaniem odpowiednich środków gwarantujących ochronę danych. 
 7. Administrator nie profiluje danych osobowych.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych masz prawo do dostępu do swoich danych, do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia danych. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej cofnięcia w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na Twoją szczególną sytuację. W celu realizacji powyższych praw skontaktuj się z Administratorem.
 9. Jeżeli uważasz, że Twoje dane przetwarzane są z naruszeniem przepisów o ochronie danych, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o rezultacie testu językowego i oferty kursu językowego. Jeżeli Twoje dane przetwarzanie są na podstawie Twojej zgody, ich podanie jest całkowicie dobrowolne i nie wpływa na zawarcie umowy. 


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZAMAWIAJĄCEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), JAGO Ośrodek Nauczania Języków Obcych Sp. z o.o. informuje, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest JAGO Ośrodek Nauczania Języków Obcych Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra, nr NIP: 9730940499, nr KRS: 0000313717, kapitał zakładowy 50.000,00 zł (zwana dalej Administratorem).
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, oraz w celu skorzystania z praw przysługujących w związku z ich przetwarzaniem, możesz kontaktować się pisemnie pod adresem ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra lub mailowo pod adresem .
 3. Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO). Jeżeli korzystasz z formularza kontaktowego, podane przez Ciebie dane będą przetwarzane przez Administratora w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie i przygotowanie oferty (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b RODO). Jeżeli przekazujesz Administratorowi dokumenty zawierające dane osobowe w celu uzyskania wyceny, Administrator będzie przetwarzał te dane na Twoje żądanie, w celu przygotowania wyceny tłumaczenia (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b RODO). Jeżeli wyrazisz na to zgodę, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w celu wysyłania informacji marketingowych i handlowych, zarówno własnych jak i swoich zaufanych partnerów np. w formie newslettera (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a RODO). Dane osobowe mogą być również przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak tworzenie statystyk, raportów i analiz, obrona przed roszczeniami, marketing własny oraz dochodzenie roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO). Administrator może również przetwarzać dane osobowe w celu realizacji obowiązków prawnych np. w zakresie księgowości oraz prowadzenia repertorium tłumacza przysięgłego (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit c RODO).
 4. Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi z zakresu IT, księgowości, kadr oraz współpracujący eksperci z zakresu tłumaczeń. Przetwarzają one dane osobowe wyłącznie na podstawie umów z Administratorem i zgodnie z jego poleceniami.
 5. Twoje zdane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres trwania umowy. Po zakończeniu umowy, Twoje dane będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności w zakresie obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej i danych w repertorium tłumacza przysięgłego. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o Twoją zgodę, będą one przetwarzane do momentu jej wycofania.
 6. Obecnie Administrator nie przekazuje danych osobowych do krajów trzecich i organizacji międzynarodowych. Administrator może w przyszłości zdecydować się przekazać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy, wyłącznie w zakresie w jakim zezwala na to prawo i z zastosowaniem odpowiednich środków gwarantujących ochronę danych.
 7. Twoje dane osobowe nie są profilowane.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych masz prawo do dostępu do swoich danych, do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia danych. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej cofnięcia w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na Twoją szczególną sytuację. W celu realizacji powyższych praw skontaktuj się z Administratorem.
 9. Jeżeli uważasz, że Twoje dane przetwarzane są z naruszeniem przepisów o ochronie danych, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Jeżeli Twoje dane przetwarzanie są na podstawie Twojej zgody, ich podanie jest całkowicie dobrowolne i nie wpływa na zawarcie umowy.  

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), JAGO Ośrodek Nauczania Języków Obcych Sp. z o.o. informuje, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest JAGO Ośrodek Nauczania Języków Obcych Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra, nr NIP: 9730940499, nr KRS: 0000313717, kapitał zakładowy – 50.000,00 zł (zwana dalej Administratorem).
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz w celu skorzystania z praw przysługujących w związku z ich przetwarzaniem możesz kontaktować się pisemnie pod adresem ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra lub mailowo pod adresem
 3. Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe również na cele przyszłych procesów rekrutacyjnych tylko na podstawie Twojej zgody.
 4. Administrator będzie przetwarzał Twoje imię, nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia na podstawie przepisu prawa - art. 221 § 1 Kodeksu pracy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO). Jeżeli w liście motywacyjnym lub CV przekażesz Administratorowi inne dane osobowe niż wskazane powyżej, będą one przetwarzane na podstawie Twojej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a RODO). Dane kontaktowe oraz inne dane osobowe zebrane podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz testów kwalifikacyjnych będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem jest kontakt z kandydatem w procesie rekrutacyjnym oraz weryfikacja umiejętności i zdolności kandydata na potrzeby procesu rekrutacyjnego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 5. Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi z zakresu IT, księgowości i kadr. Przetwarzają one dane osobowe wyłącznie na podstawie umów z Administratorem i zgodnie z jego poleceniami.
 6. Twoje zdane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres rekrutacji. Jeżeli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane będą przetwarzane do końca roku następującego po roku, w którym je przekazałeś, w celu wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
 7. Obecnie Administrator nie przekazuje danych osobowych do krajów trzecich i organizacji międzynarodowych. Administrator może w przyszłości zdecydować się przekazać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy wyłącznie w zakresie w jakim zezwala na to prawo i z zastosowaniem odpowiednich środków gwarantujących ochronę danych.
 8. Twoje dane osobowe nie są profilowane.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych masz prawo do dostępu do swoich danych, do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia danych. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej cofnięcia w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na Twoją szczególną sytuację. W celu realizacji powyższych praw skontaktuj się z Administratorem.
 10. Jeżeli uważasz, że Twoje dane przetwarzane są z naruszeniem przepisów o ochronie danych, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 11. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, za wyjątkiem przekazania danych osobowych na podstawie zgody, które jest całkowicie dobrowolne i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. 
Przedszkole Językowe JAGO

Językowo-Sportowe Przedszkole

Przedszkole Językowe JAGO

Chcesz, aby Twoje dziecko uczyło się języków od najmłodszych lat? Językowo-Sportowe Przedszkole Niepubliczne "Nad Strumykiem" to miejsce, w którym zadbamy o to, aby Twoja pociecha systematycznie nabywała umiejętności niezbędnych na dalszych etapach rozwoju.

Informacja o plikach cookies

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką korzystania z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji strony.

Zamknij