Warunki uczestnictwa w kursach

Regulamin, Informacja i Oferty Specjalne

Regulamin uczestnictwa w kursach

WYCIĄG Z REGULAMINU SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH JAGO

 1. Szkoła zapewnia:
  • prowadzenie kursów języków obcych wg programu nauczania stosownego do wieku oraz poziomu zaawansowania językowego (programy do wglądu w sekretariacie JAGO);
  • wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli polskich, jak i nauczycieli pochodzenia zagranicznego native speakers z każdego nauczanego przez nas języka;
  • ewaluację oraz stałą kontrolę nauczania poprzez:
   • ciągły nadzór nad nauczycielami przez metodyka JAGO (hospitacje),
   • obowiązkowy udział lektorów w warsztatach i szkoleniach,
   • obowiązkowe egzaminy końcowe i semestralne,
   • szczegółowe raporty opisowe wraz z ocenami cząstkowymi;
  • możliwość korzystania z bogato wyposażonej biblioteczki szkolnej;
  • możliwość zakupienia podręczników oraz innych materiałów dydaktycznych za naszym pośrednictwem;
  • bezpieczne i higieniczne warunki nauki w nowocześnie wyposażonych salach lekcyjnych;
  • imienne certyfikaty ukończenia kursu promujące na wyższe szczeble zaawansowania.
 2. Szkoła ma prawo do zmiany lektora prowadzącego w czasie roku szkolnego z przyczyn organizacyjnych bądź niezależnych od Szkoły.
 3. Szkoła sprawuje opiekę nad osobami nieletnimi podczas prowadzonych zajęć tylko na terenie naszej placówki.
 4. Słuchacz zobowiązuje się do przestrzegania terminów wpłat kolejnych rat zawartych w umowie, nabycia podręczników (w przypadku nieotrzymania ich w ramach promocji), regularnego uczestnictwa w zajęciach, dostosowania się do poleceń lektora, zachowania zgodnego z normami pożycia społecznego.
 5. W przypadku naruszenia któregokolwiek z zapisów pkt.4, Szkoła ma prawo do niezwłocznego skreślenia Słuchacza z listy uczestników kursu.
 6. Nieobecność Słuchacza nie zwalnia go z uiszczania opłat za te zajęcia.
 7. Słuchacz może zrezygnować z kursu z przyczyn uzasadnionych na określonych odrębnie warunkach zawartych w pełnej wersji Regulaminu Szkoły JAGO.

(Pełny regulamin znajduje się do wglądu w sekretariacie Szkoły)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), JAGO Ośrodek Nauczania Języków Obcych Sp. z o.o. informuje, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest JAGO Ośrodek Nauczania Języków Obcych Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra, nr NIP: 9730940499, nr KRS: 0000313717, kapitał zakładowy 50.000,00 zł (zwana dalej Administratorem).
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, oraz w celu skorzystania z praw przysługujących w związku z ich przetwarzaniem, możesz kontaktować się pisemnie pod adresem ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra lub mailowo pod adresem personaldata@jago.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w następujących celach: 
  a) w celu wysyłania informacji marketingowych i handlowych, zarówno własnych jak i swoich zaufanych partnerów np. w formie newslettera, na podstawie Twojej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a RODO),
  b) w celu wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy np. w celu przeprowadzenia testu poziomującego oraz przygotowania oferty kursu językowego w odpowiedzi na wysłany formularz zgłoszeniowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO),
  c) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak tworzenie statystyk, raportów i analiz, rozwój oferty edukacyjnej, marketing własny, prowadzenie komunikacji dotyczącej prowadzonej działalności, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 4. Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi z zakresu IT i księgowości. Przetwarzają one dane osobowe wyłącznie na podstawie umów z Administratorem i zgodnie z jego poleceniami.
 5. Twoje zdane osobowe będą przetwarzane przez 90 dni od dnia wysłania ankiety zgłoszeniowej. Jeżeli Administrator przetwarza dane w oparciu o Twoją zgodę na wysyłanie informacji marketingowych i handlowych, będą one przetwarzane do momentu jej wycofania.
 6. Obecnie Administrator nie przekazuje danych osobowych do krajów trzecich i organizacji międzynarodowych. Administrator może w przyszłości zdecydować się przekazać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy, wyłącznie w zakresie, w jakim zezwala na to prawo i z zastosowaniem odpowiednich środków gwarantujących ochronę danych. 
 7. Administrator nie profiluje danych osobowych.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych masz prawo do dostępu do swoich danych, do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia danych. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej cofnięcia w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na Twoją szczególną sytuację. W celu realizacji powyższych praw skontaktuj się z Administratorem.
 9. Jeżeli uważasz, że Twoje dane przetwarzane są z naruszeniem przepisów o ochronie danych, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o rezultacie testu językowego i oferty kursu językowego. Jeżeli Twoje dane przetwarzanie są na podstawie Twojej zgody, ich podanie jest całkowicie dobrowolne i nie wpływa na zawarcie umowy. 
Przedszkole Językowe JAGO

Językowo-Sportowe Przedszkole

Przedszkole Językowe JAGO

Chcesz, aby Twoje dziecko uczyło się języków od najmłodszych lat? Językowo-Sportowe Przedszkole Niepubliczne "Nad Strumykiem" to miejsce, w którym zadbamy o to, aby Twoja pociecha systematycznie nabywała umiejętności niezbędnych na dalszych etapach rozwoju.

Informacja o plikach cookies

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką korzystania z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji strony.

Zamknij